Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het aangaan van de overeenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in.

De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever die eenmaal heeft gecontracteerd onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten

 

Onze tarieflijsten hebben slechts een indicatieve, niet bindende waarde. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak, zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het aangaan van de overeenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in.

De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever die eenmaal heeft gecontracteerd onder de Algemene Voorwaarden, stemt in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten

 

Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door een aangestelde van Bruynseels Projects BVBA zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gedocumenteerd gevolmachtigde (voorlegging publicatie B.S.) van Bruynseels Projects BVBA.

In beginsel zijn onze offertes geldig gedurende dertig dagen. Na het verstrijken van die termijn, is Bruynseels Projects BVBA niet meer verplicht de voorgestelde prijzen te handhaven;

Telefonische en telegrafische berichten moeten insgelijks bevestigd worden, zoniet behouden wij ons het recht voor ze als waardeloos te beschouwen. Het is wel verstaan dat de documenten overgemaakt bij de bestelling op alle punten (bewerkingen en afmetingen en hoeveelheden) moeten overeenstemmen met deze bepaalt bij de offerte.

 

De monsters kunnen onmogelijk alle kleur- en structuurschakeringen van natuursteensoorten in zich verenigen en kunnen daarom alleen als type worden beschouwd. Er kan in geen geval geëist worden dat ze totaal overeenstemmend zijn, De verkoper moet ten gepaster tijde en zonder kosten voor hem, in het bezit zijn van de volledige plans, werktekeningen, de grootte der uitvoeringen, modelborderellen en in het algemeen alle documenten nodig bij de goede bewerking der stenen. Bij de uitvoering der werktekeningen moeten de stenen tenminste de op de bestekborderellen voorziene afmetingen behouden. Onze prijzen worden

verstaan voor stenen geleverd afgewerkt vóór het plaatsen, behalve uitzonderlijk voorziene afwijking. Het opknappen of verbinden der stenen, het herzagen of uitholling der voegen, de kram-, steen-, schaar-, schroefbout-, verwarmings-, ventilatie- en waterleidings­gaten, ankergleuven, enz., zelfs voorzien in het uitvoeringsplan, zijn ten laste van de koper.

De goederen worden geleverd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer en deze van onze leveranciers. Bruynseels Projects BVBA stelt alles in het werk voor een optimale planning en organisatie maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging of onmogelijkheid van levering en uitvoering wanneer deze aan haar leveranciers te wijten is.

De producten worden geacht geleverd te zijn van zodra zij in de lokalen van Bruynseels Projects BVBA ter beschikking worden gesteld van de klant voor afhaling of, indien Bruynseels Projects BVBA instaat voor aflevering bij de klant, vanaf het ogenblik dat de producten zich binnen de afgesloten ruimte, de terreinen of de gebouwen van de klant bevinden, ongeacht of ze al dan niet uitgeladen zijn. Vanaf dat ogenblik wordt het risico voor de goederen overgedragen aan de klant. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds op risico van de koper zelfs indien Bruynseels Projects BVBA de verpakking of het vervoer met eigen of met andere middelen heeft aanvaard. Bruynseels Projects BVBA zal niet tot schadevergoeding gehouden zijn, zelfs indien het verlies van of de schade aan de goederen te wijten is aan de schuld of de nalatigheid van haar voertuigen, begeleiders of vervoerders, of indien de oorzaak in de verpakking ligt

Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met over­macht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong, legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quaran­taine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie. Bruynseels Projects BVBA is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelde en bedienden hebben geen recht om de vennootschap op welke wijze ook te verbinden. Bestellingen of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de afgevaardigd bestuurder of een persoon van Bruynseels Projects BVBA die daartoe gemachtigd is. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben zonder dat hiervoor enige schadevergoeding kan worden geëist.

De koper en/of de uiteindelijke klant-particulier, ook degene die de materialen in de bedrijfshallen van Bruynseels Projects BVBA zelf komt bekijken of uitzoeken, is volledig verantwoordelijk voor het gekozen type product.

Eventuele inlichtingen door Bruynseels Projects BVBA of zijn aangestelde, kunnen geen grotere draagwijdte hebben dan een zuivere inlichting en verbinden Bruynseels Projects BVBA niet. Bruynseels Projects BVBA is evenmin aansprakelijk voor de keuze door de koper en/of klant-particulier van een niet-aangepast materiaal en/of een niet-aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aange­kochte materiaal. Door het feit van de bestelling erkent de klant koper ingelicht te zijn over alles wat hij noodzakelijk en wenselijk acht om zijn voorgenomen aankoop met kennis van zaken te verrichten.

De klantkoper beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking ervan hij wenst zonder dat Bruynseels Projects BVBA daar ook maar op een of andere manier kan voor verantwoordelijk worden gesteld

 

De aanvaarding van de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering. Om geldig te zijn dienen de klachten met betrekking tot transport schade evenals onvolledige levering, niet conforme of zichtbare gebreken onmiddellijk bij levering te worden meegedeeld aan Bruynseels Projects BVBA. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

Het gebruik van de geleverde goederen, zelfs ten dele, staat van rechtswege gelijk met de aanvaarding van de levering in haar geheel.

Elke betwisting betreffende dient op straffe van verval schriftelijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst ervan bij Bruynseels Projects BVBA te worden ingediend en toekomen. Partijen erkennen en aanvaarden, behoudens tegenbewijs, dat de dag van ontvangst van de factuur uiterlijk op de tweede dag na de factuurdatum dient te worden gesitueerd.

De klacht dient te gebeuren met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota.

Bruynseels Projects BVBA is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Goederen kunnen na aankoop worden teruggezonden binnen de 14 dagen, zijnde in de originele verpakking. De eventuele terugzending wordt vooraf medegedeeld via mail via info@cuisi-bathroomshop.be of telefonisch op +32472995454.
Specifieke bestelde en niet courante goederen kunnen nooit terug geleverd worden aan Bruynseels Projects BVBA. Indien Bruynseels Projects BVBA toelaat dat goederen kunnen worden teruggezonden, zal de servicedienst van de Bruynseels Projects BVBA aan de klant een retournummer toekennen. Het retournummer is geldig gedurende een termijn van 10 dagen vanaf datum van toekenning door de klantendienst. Gedurende voornoemde termijn van 10 dagen dienen de goederen bij Bruynseels Projects BVBA te worden afgeleverd. Bij het terugzenden van de goederen moet dit retournummer duidelijk op de bijgevoegde transportdocumenten vermeld worden. Enkel goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico inzake de producten in het kader van hun terugzending

Indien de aansprakelijkheid van de verkoper leverancier bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële ver­liezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Indien onze aansprakelijkheid bewezen wordt zal onze gehoudenheid beperkt zijn tot het bedrag dat wij zullen ontvangen van onze verzekeraar bedrijfsaansprakelijkheid tot een maximumbedrag van .

Indien de aansprakelijkheid van de verkoper leverancier bewezen zou zijn wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot het binnen een redelijke tijd vervangen van het defecte goed of het defecte onderdeel en de verplaatsingskosten en het arbeidsloon in verband met deze vervanging. Indien vervanging of herstelling niet mogelijk is zullen wij de betaalde prijs terugbetalen zonder intresten en het geleverde goed terugnemen en dit voor zover de cliënt dit goed niet ernstig beschadigd heeft.

De verkoper leverancier dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan derden en dient zijn cliënt in deze hypothese niet te vrijwaren.

 

Elke door de klant gedane bestelling is onherroepelijk, ongeacht het feit of er al dan niet een voorschot werd betaald. Het voorschot door de klant gestort, komt in mindering op de bestelprijs.

Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van Bruynseels Projects BVBA, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.

De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanman­ing, verhoogd worden met 10 % op het oorspronkelijk gefactureerde bedrag ten titel van forfaitair schadevergoeding, met een minimum van € 150,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH

Indien Bruynseels Projects BVBA genoodzaakt wordt om de klant in gebreke te stellen dan wel aan te manen zal hiervoor per schrijven een forfait van € 12,50 worden aangerekend per aanmaning. Dit forfait komt tegemoet aan de administratieve kosten die zulks veroor­zaakt. Dit zal mee opgenomen worden in de aanmaning en de afrekening.

Elke betaling wordt door Bruynseels Projects BVBA aangerekend op de oudste openstaande factuur. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in den minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebreke-stelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt Bruynseels Projects BVBA zich in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebreke-stelling, alle leveringen op te schorten.

 

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30 % van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade groter is dan 30 %.

De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde goederen.

De BTW valt ten laste van de koper.

Bruynseels Projects BVBA behoudt zich ten allen tijde het recht voor om als zekerheid voor de betaling van de facturen, een vooruitbetaling te verlangen, waarbij de nakoming van eventuele leveringsverplichtingen kan opgeschort worden totdat hieraan is tegemoet gekomen.

Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege kunnen bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover Bruynseels Projects BVBA op geen enkele wijze gecompenseerd worden met bedragen die de klant verschuldigd is aan Bruynseels Projects BVBA. De klant doet dus afstand van zijn recht om schuldvergelijking toe te passen.

 

 

Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aan­zien en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien wij in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst verder uit te voeren, zoals , en niet beperkt tot, bij overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van onze leverancier, gewapende overval, en onvermijdbare defecten in onze productieketen.

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de kopercliënt.

Indien wij in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst verder uit te voeren ingevolge overmacht gedurende een periode van meer dan drie maanden behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Free delivery for orders from 1000 euro!